1. Všeobecné ustanovenia

Tieto zásady spracúvania osobných údajov určujú postup spracúvania osobných údajov a opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov stránky CasinoHEX Slovensko – ďalej len Správca webovej stránky.

1.1. Správca webovej lokality stanovuje ako najdôležitejší cieľ a podmienku vykonávania činností dodržiavanie ľudských a občianskych práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov vrátane ochrany práva na súkromie, osobného a rodinného tajomstva.

1.2. Tieto Zásady spracúvania osobných údajov Správcu webovej stránky (ďalej len Zásady) sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré môže Správca webovej stránky získať o návštevníkoch webovej stránky casinohex.sk.

2. Všeobecné definície používané v týchto Zásadách

2.1. Automatizované spracúvanie osobných údajov – spracúvanie osobných údajov s použitím softvéru;

2.2. Blokovanie osobných údajov – dočasné ukončenie spracúvania osobných údajov (okrem prípadov, keď je spracúvanie potrebné na objasnenie osobných údajov);

2.3. Webové stránky – súbor grafických a informačných materiálov, ako aj počítačových programov a databáz, ktoré zabezpečujú ich dostupnosť na internete prostredníctvom sieťovej adresy casinohex.sk;

2.4. Informačný systém osobných údajov – súbor osobných údajov obsiahnutých v databázach, ako aj informačné technológie a technické prostriedky, ktoré zabezpečujú spracovanie osobných údajov;

2.5. Anonymizácia osobných údajov – úkony, ktoré znemožňujú určiť, ktorému konkrétnemu používateľovi alebo inému subjektu osobných údajov osobné údaje patria bez použitia ďalších informácií;

2.6. Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť (operácia) alebo súbor činností (operácií) vykonávaná s použitím alebo bez použitia výpočtovej techniky zameraná na osobné údaje vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávania, spresňovania (aktualizácie, zmeny), vyhľadávania, používania, prenosu (distribúcie, poskytovania, sprístupňovania), depersonalizácie, blokovania, vymazávania, likvidácie osobných údajov;

2.7. Osobné údaje – akékoľvek informácie, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú definovaného alebo definovateľného používateľa webovej stránky;

2.8. Používateľ – každý návštevník webovej stránky CasinoHEX Slovensko;

2.9. Poskytovanie osobných údajov – činnosti zamerané na sprístupnenie osobných údajov konkrétnej osobe alebo konkrétnemu okruhu osôb;

2.10. Zničenie osobných údajov – akékoľvek úkony vedúce k nenávratnému zničeniu osobných údajov s nemožnosťou ich ďalšej obnovy v informačnom systéme osobných údajov a (alebo) vedúce k zničeniu hmotných nosičov osobných údajov.

2.11. “Cookies” – malý kúsok údajov odoslaný z webovej stránky a uložený v počítači používateľa. Webový klient alebo webový prehliadač posiela súbory cookie ako požiadavku HTTP webovému serveru pri každom pokuse o otvorenie príslušnej webovej stránky.

3. Správca webovej stránky môže spracúvať tieto osobné údaje používateľa

3.1. Zhromažďovanie a spracovanie anonymizovaných údajov o návštevníkoch (vrátane “cookies”) pomocou internetových štatistických služieb, ako je Google Analytics a iné;

3.2. Správca webovej stránky zhromažďuje nasledujúce údaje:

4. Účel spracovania osobných údajov

4.1. Účel spracúvania osobných údajov používateľa – informovanie používateľa prostredníctvom zasielania e-mailov; poskytnutie prístupu používateľa k službám, informáciám a/alebo materiálom webovej stránky za predpokladu, že je takáto funkcia na webovej stránke implementovaná;

4.2. Taktiež má Správca webovej stránky právo informovať Používateľa o nových produktoch a službách, špeciálnych ponukách a rôznych podujatiach. Používateľ sa môže z odberu oznámení kedykoľvek odhlásiť zaslaním správy Správcovi webovej stránky s označením “Odhlásenie z odberu akýchkoľvek oznámení o nových produktoch, službách a špeciálnych ponukách”;

4.3. Anonymizované údaje Používateľov zhromaždené prostredníctvom služieb internetovej štatistiky sa používajú na zhromažďovanie informácií o činnostiach Používateľov na webovej stránke a na zlepšenie kvality webovej stránky a jej obsahu.

5. Používanie súborov cookie

5.1. Používanie súborov cookie je potrebné na to, aby Používatelia mohli používať webové stránky a všetky ich funkcie, napríklad prístup do chránených častí webových stránok. V prípade potreby môže Používateľ zablokovať alebo vymazať súbory cookie príslušnou zmenou nastavení prehliadača, ale Používatelia musia vziať do úvahy, že to ovplyvní správne fungovanie webových stránok.

5.2. Analytické súbory “cookies” zhromažďujú informácie o tom, ako Používatelia používajú webové stránky. Umožňujú Správcovi webových stránok získavať informácie o tom, čo Používateľov na webových stránkach zaujíma, a vykonávať vhodné zlepšenia webových stránok. Súbory “cookies” napríklad ukazujú Správcovi webových stránok, ktoré stránky webových stránok sú najčastejšie navštevované, pomáhajú identifikovať ťažkosti, ktoré sa vyskytujú pri používaní webových stránok, a vyhodnocujú marketingovú výkonnosť. Vďaka tomu má správca webových stránok možnosť zistiť trendy vo využívaní webových stránok vo všeobecnosti.

5.3. Používatelia môžu upraviť používanie súborov cookie prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Ak sa používateľ rozhodne zakázať súbory cookie, bude môcť naďalej používať webové stránky, hoci niektoré sekcie a funkcie webových stránok nebudú fungovať. Všetky prehliadače sú rôzne. Ak chcete pochopiť, ako zakázať súbory cookie vo svojom prehliadači, pozrite si ponuku pomoci.

6. Právne dôvody spracovania osobných údajov

6.1. Správca webovej stránky spracúva osobné údaje používateľa len v prípade, že ich používateľ vyplnil a/alebo odoslal podľa vlastného uváženia prostredníctvom špeciálnych formulárov umiestnených na webovej stránke. Vyplnením príslušných formulárov a/alebo zaslaním svojich osobných údajov Správcovi webovej stránky vyjadruje Používateľ svoj súhlas s týmito Zásadami;

6.2. Správca webovej stránky spracúva anonymizované údaje Používateľa, ak to bolo povolené v nastaveniach prehliadača Používateľa (bolo povolené ukladanie súborov cookie a používanie technológie JavaScript).

7. Rámec pre zhromažďovanie, ukladanie, prenos a iné typy spracúvania osobných údajov

7.1. Bezpečnosť osobných údajov spracúvaných správcom webovej stránky je zabezpečená zavedením právnych, organizačných a technických opatrení potrebných na úplné splnenie platných právnych požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov;

7.2. Správca webovej stránky zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov a prijíma všetky možné opatrenia na zabránenie prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom;

7.3. Osobné údaje Používateľa nebudú nikdy a za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné právne predpisy;

7.4. V prípade zistenia akýchkoľvek nepresností v osobných údajoch môže Používateľ tieto aktualizovať zaslaním oznámenia Správcovi webovej stránky;

7.5. Doba spracúvania osobných údajov je neobmedzená. 7.6. Používateľ môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia Správcovi webovej stránky s označením “Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov”;

7.6. Správca webovej stránky prijíma nasledujúce opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov Používateľa:

7.7. Keďže neexistuje úplne spoľahlivý spôsob ochrany informácií v procese ich elektronického ukladania, spracovania a prenosu, správca webovej stránky neposkytuje úplnú záruku ich bezpečnosti, a to napriek všetkému úsiliu, ktoré spoločnosť vynakladá.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Používateľ môže získať akékoľvek vysvetlenia týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov kontaktovaním správcu webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke;

8.2. V tomto dokumente budú zohľadnené všetky zmeny zásad spracúvania osobných údajov. Tieto zásady sú platné na dobu neurčitú, kým nebudú nahradené novou verziou;

8.3. Správca webovej lokality môže aktualizovať zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali zmeny v politike spracovania údajov. V prípade významných zmien v pravidlách ochrany osobných údajov všeobecne a v politike používania osobných údajov Používateľa osobitne je Správca webovej stránky povinný oznámiť to na aktuálnej stránke webovej stránky.

8.4. Používateľ by mal občas skontrolovať túto stránku, aby získal najnovšie informácie týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov;

8.5. Akékoľvek zmeny zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke;

8.6. Právnu účinnosť má len anglická verzia týchto Zásad, zatiaľ čo preklady do iných jazykov sa poskytujú len na informačné účely.