Stránka Casino Hex (ďalej len „webová stránka, správa webovej stránky, my“) predstavuje systém interaktívnych služieb v reálnom čase na internete a zahŕňa informačné služby a údaje poskytované správou webovej stránky, mobilnú verziu webovej stránky a ďalšie produkty, ako aj služby a údaje poskytované tretími stranami na webovej stránke.

Tieto Podmienky používania služieb (ďalej len „Podmienky“) stanovujú podmienky a pravidlá používania Webového sídla.

„Používateľom webovej lokality“ sa rozumejú fyzické osoby, ktoré používajú webovú lokalitu.

Používatelia webovej lokality vyhlasujú, že sú starší ako 18 rokov a majú spôsobilosť na právne úkony a rozhodujú o používaní hier a herných lokalít, na ktorých sa môžu zobrazovať formy reklamy. Používatelia webových stránok tiež vyhlasujú, že informácie týkajúce sa aktuálnej polohy sú vždy pravdivé a že používatelia webových stránok nepoužívajú žiadne metódy, ktoré by mohli zmeniť polohu alebo preniesť prevádzku do iných jurisdikcií.

Používateľ webovej lokality je v konečnom dôsledku zodpovedný za zistenie, či je hranie hazardných hier na internete v rámci jeho jurisdikcie zákonné, a tiež za overenie akýchkoľvek iných platných právnych požiadaviek.

Tieto Podmienky sú pre Používateľov webových stránok záväzné.

Používateľ je povinný prečítať si tieto Podmienky v plnom rozsahu. Používanie Webovej stránky Používateľom znamená, že Používateľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať všetky nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok. Tieto Podmienky môže Správa webovej lokality kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmeniť a doplniť bez osobitného upozornenia. Aktualizovaná verzia Podmienok bude účinná odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke Casino Hex.

Tieto Podmienky sú otvoreným a verejným dokumentom.

Používateľ pri používaní Webovej stránky akceptuje ustanovenia týchto Podmienok a preberá na seba práva a povinnosti v nich uvedené a súvisiace s používaním a fungovaním Webovej stránky.

Prijatím ustanovení týchto Podmienok dáva Používateľ súhlas s prezeraním propagačných materiálov pri používaní Webovej stránky v množstve určenom Administráciou Webovej stránky.

Podmienky používania materiálov dostupných na webovej lokalite

Webová stránka slúži ako poskytovateľ nezávislých informácií a odporúčaní pre záujemcov o hazardné hry v online kasínach a nie je poskytovateľom služieb v oblasti online hazardných hier. Všetky informácie dostupné na Webovej lokalite majú len informačný charakter a v žiadnom prípade sa nepovažujú za právne konzultácie.

Webová stránka obsahuje odkazy na iné externé stránky. Webová stránka nemá vplyv na obsah takýchto iných webových stránok a nenesie za takýto obsah žiadnu zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si pred účasťou na akejkoľvek hazardnej hre pozorne prečítali všetky podmienky používania externých webových stránok.

Webová lokalita obsahuje materiály chránené autorským právom, ochranné známky a iné právne chránené materiály, okrem iného texty, fotografie, videomateriály, grafiku, hudbu a zvukové nahrávky.

Ustanovenia uvedené v tejto časti Podmienok zabezpečujú ochranu záujmov Správy webových stránok a tretích strán, ktoré sú držiteľmi práv súvisiacich s obsahom webových stránok. Okrem toho môžu všetci držitelia práv vykonávať svoje práva uvedené v tomto dokumente podľa vlastného uváženia.

Používateľ webovej stránky nie je oprávnený vykonávať zmeny, publikovať, prenášať na tretie strany, zúčastňovať sa na predaji alebo postúpení, vytvárať odvodené produkty alebo inak používať, či už úplne alebo čiastočne, obsah webovej stránky.

Ak zákony o autorských a súvisiacich právach neustanovujú inak, žiadne materiály stiahnuté z webovej lokality sa nesmú kopírovať, distribuovať, prenášať na tretie strany, publikovať ani inak používať na komerčné účely bez písomného súhlasu správy webovej lokality alebo iného zákonného vlastníka výhradného práva.

Vyhlásenia o umiestnení informácií (obsahu) na webovej stránke, ktoré porušujú práva a právne záujmy držiteľa práv

Držiteľ výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti (ďalej len „Držiteľ práv“) je oprávnený obrátiť sa na Správu webových stránok v prípade, že na webových stránkach identifikuje informácie (obsah), ktoré boli umiestnené bez oprávnenia alebo iného právneho dôvodu Držiteľa práv a upozorniť na porušenie jeho výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti.

Na oslovenie Správy webových stránok použije Držiteľ práv formulár spätnej väzby prostredníctvom odkazu (https://casinohex.sk/kontakty/).

Podanie s oznámením o porušení výlučných práv k výsledkom duševnej činnosti adresované Správe webových stránok musí byť dobre odôvodnené a musí obsahovať ďalšie informácie preukazujúce existenciu zákonných práv k obsahu.

Ak vyhlásenie o porušení výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti podáva osoba splnomocnená nositeľom práv, k vyhláseniu sa priloží kópia dokumentu (v písomnej alebo elektronickej podobe) preukazujúceho jej splnomocnenie.

V prípade zistenia neúplných informácií, nepresností alebo chýb vo vyhlásení o porušení výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti je správa webovej stránky oprávnená zaslať držiteľovi práv/jeho oprávnenej osobe do 24 hodín od prijatia takéhoto vyhlásenia výzvu na aktualizáciu uvedených informácií.

Do 24 hodín od prijatia vyhlásenia o porušení výhradných práv k výsledkom duševnej činnosti alebo aktualizácie informácií Držiteľom práv/jeho oprávnenou osobou Správa webových stránok odstráni obsah umiestnený v rozpore s výhradnými právami Držiteľa práv.

Vyhlásenie

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA, OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ TAK, AKO SÚ, BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ ALEBO PODMIENOK. POUŽÍVATELIA POUŽÍVAJÚ WEBOVÚ LOKALITU, JEJ OBSAH A SLUŽBY NA VLASTNÉ RIZIKO.

WEBOVÁ LOKALITA SA TÝMTO VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ A PODMIENOK V AKEJKOĽVEK FORME, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, PRE AKÝKOĽVEK OBSAH WEBOVEJ LOKALITY A SLUŽBY UMIESTNENÉ V AKOMKOĽVEK ČASE, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK IMPLICITNÝCH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ A PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRESNOSTI, VČASNOSTI DODANIA INFORMÁCIÍ, ÚPLNOSTI INFORMÁCIÍ, KOMPATIBILITY, RELEVANTNOSTI, INTEGROVATEĽNOSTI, BEZPEČNOSTI, DÔVERNOSTI, ZROZUMITEĽNOSTI VLASTNÍCKYCH PRÁV, PRAKTICKEJ UŽITOČNOSTI, VHODNOSTI, KVALITY, VOĽNÉHO POUŽÍVANIA, AKO AJ AKÝCHKOĽVEK INÝCH ZÁRUK, KTORÉ MÔŽU VYPLÝVAŤ Z AKÝCHKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONOV.

OKREM TOHO SA SPRÁVA WEBOVEJ STRÁNKY TIEŽ ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA:

VŽDY, KEĎ NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ AKÚKOĽVEK VÝHRADU ALEBO ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI, JE DOBA PLATNOSTI VŠETKÝCH PLATNÝCH VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH A ZÁKONNÝCH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, GARANCIÍ A PODMIENOK OBMEDZENÁ NA OBDOBIE TRIDSIATICH (30) DNÍ ODO DŇA PRVÉHO POUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY, JEJ OBSAHU A SLUŽIEB POUŽÍVATEĽOM A PO UPLYNUTÍ TOHTO OBDOBIA SA NEUPLATŇUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY.

POKIAĽ OBSAH WEBOVEJ LOKALITY A JEJ SLUŽBY POSKYTUJÚ POUŽÍVATEĽOVI DIGITÁLNE MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NIE NA HMOTNOM NOSIČI, POUŽÍVATEĽ V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD TÝCHTO PODMIENOK.

Limit Zodpovednosti

Používateľ potvrdzuje, že rozumie a bez akýchkoľvek obmedzení preberá všetku zodpovednosť a riziká, ktoré môžu vzniknúť pri používaní webovej stránky.

Správa webovej stránky, zamestnanci, manažment, partneri, akcionári a zástupcovia nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo ukončenie prevádzky webovej stránky, ktoré spôsobili stratu obchodných informácií, zisku alebo iné finančné straty v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, stratami, petíciami, žalobami alebo inými udalosťami vyplývajúcimi z uplatňovania týchto Podmienok a jej jurisdikcie, vrátane tých, ktoré vyplývajú z navigácie na webovej stránke, jej používania, prístupu k akýmkoľvek jej súborom alebo jej častiam, a tiež v dôsledku akýchkoľvek práv, ktoré sú v nej uvedené, a to aj v prípade, že bola správa webovej lokality na takéto potenciálne straty upozornená, bez ohľadu na to, či k takejto udalosti alebo pochybeniu došlo v dôsledku útokov na duševné alebo iné vlastníctvo, či sa zakladali na akomkoľvek trestnom čine, nedbanlivosti, porušení zmluvných povinností, alebo či k nim došlo v dôsledku podobných udalostí alebo situácií, alebo nie.

Celková súhrnná zodpovednosť a náhrada škody spojená s používaním webovej stránky, či už úplne alebo čiastočne, alebo jej materiálov, je obmedzená v peňažnom vyjadrení sumou nepresahujúcou desať eur (10,00 EUR).

Pri vstupe na webovú lokalitu používateľ súhlasí s tým, že tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovinska.

Platnosť, výklad a vymáhanie týchto Podmienok, všetky právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s plnením alebo porušením týchto Podmienok, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy podliehajú právnym predpisom Anglicka (bez ohľadu na kolízne zásady). Akékoľvek právne kroky alebo súdne konania týkajúce sa platnosti, výkladu a vymáhania týchto Podmienok, akýchkoľvek právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s plnením alebo porušením týchto Podmienok alebo s nimi súvisiacich, ako aj súvisiacich právnych vzťahov, budú vykonávať len súdy na území Anglicka. Všetky strany uznávajú výlučnú právomoc týchto súdov a vzdávajú sa akýchkoľvek námietok týkajúcich sa primeranosti alebo vhodnosti takejto právomoci. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor z roku 1980) sa na tieto Podmienky nevzťahuje a nijako ich neovplyvňuje.

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami v texte Podmienok v iných jazykoch a v angličtine má prednosť anglická verzia Podmienok.

Používateľ je povinný prijať a považovať všetky potrebné oznámenia zaslané na svoju e-mailovú adresu, ktorú takto uviedol počas registrácie na webovej lokalite, ak sú takéto funkcie na webovej lokalite k dispozícii.

Používateľ je povinný odmietnuť od:

Všeobecné Ustanovenia

Používateľ potvrdzuje, že okrem ustanovení týchto Podmienok si prečítal Podmienky používania a ďalšie dohody, na ktoré sa v týchto Podmienkach odkazuje, a súhlasí s obmedzeniami, ktoré sú v nich uvedené.

Absencia výsledkov opatrení na organizáciu alebo kontrolu prísneho dodržiavania ustanovení týchto Podmienok alebo súvisiacich dohôd zo strany Správy webových stránok nie je a nemôže byť interpretovaná ako vzdanie sa akýchkoľvek práv alebo ustanovení.

Používateľ nesmie postúpiť tieto Podmienky a/alebo previesť práva a povinnosti Používateľa vyplývajúce z týchto Podmienok na tretiu osobu, a to ani úplne, ani čiastočne.Správa webovej stránky je oprávnená kedykoľvek obmedziť a/alebo zakázať Používateľovi používanie webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne na základe vlastných interných pravidiel.